درس‌های موجود

پی‌پال

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
دوره

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

دوره

امنیت كاربری فناوری اطلاعات

امنیت كاربری فناوری اطلاعات

دوره

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد: 92003079)

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ (كد: 92003079)

دوره ضمن خدمت 22 ساعته ویژه کارمندان دولت
دوره

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

مديريت ابزار و اطلاعات سازمانی (کد : 92000981)

دوره ضمن خدمت  14 ساعتهویژه کارکنان دولت
دوره

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

مفاهيم و كلیات دولت الكترونيك (کد : 91400865)

دوره ضمن خدمت  8 ساعتهویژه کارمندان دولت
دوره
پی‌پال

ICDL سایر ارگان ها

ICDL سایر ارگان ها

توجه: برای سهولت در پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز ...
دوره
پی‌پال

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات - مهارت اول ICDL (کد : 92002520)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.400 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
پی‌پال

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایلها (Windows) - مهارت دوم ICDL (کد : 92002521)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 9.600 تومانویژه ثبت نام مهارت ها...
دوره
پی‌پال

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز (Word) - مهارت سوم ICDL (کد : 92002522)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 31.200 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
پی‌پال

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شیوه کار با صفحه گسترده (Excel) - مهارت چهارم ICDL (کد : 92002523)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 31.200 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
پی‌پال

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها (Access) - مهارت پنجم ICDL (کد : 92002524)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 31.200 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
پی‌پال

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power Point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب (Power Point) - مهارت ششم ICDL (کد : 92002525)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 24.000 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
پی‌پال

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

اطلاعات و ارتباطات (Internet) - مهارت هفتم ICDL (کد : 92002526)

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 14.400 تومانویژه ثبت نام مهارت ه...
دوره
پی‌پال

آزمون آزمايشی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ

آزمون آزمايشی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و اداری ﮐﺎر ﺑﺎ راﯾﺎﻧﻪ

 آزمون آزمايشی در صورت تمایل می توانید پیش از آزمون اصلی ،...
دوره

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)#

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)#

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
دوره

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)******

مهارتهای هفت گانه ICDL (کد : 92002520 الی 92002526)******

دوره 130 ساعته ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL&...
دوره

خبرهای سایت

(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)