دوره 130 ساعته 

ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود. دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد و ضمن خدمت نیست 

شهريه دوره و آزمون با تخفیف : 195.000 تومان


توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماه


توجه: برای سهولت در پرداخت از طریق درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید.

شهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 18.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 12.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 39.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


تذکر: لطفا قبل از ثبت نام این دوره به نکات ذکر شده در قسمت قوانین و مقررات سایت توجه فرمایید تا شرایط حضور در دوره را داشته باشید.

توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 39.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


تذکر: لطفا قبل از ثبت نام این دوره به نکات ذکر شده در قسمت قوانین و مقررات سایت توجه فرمایید تا شرایط حضور در دوره را داشته باشید.

توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 39.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


تذکر: لطفا قبل از ثبت نام این دوره به نکات ذکر شده در قسمت قوانین و مقررات سایت توجه فرمایید تا شرایط حضور در دوره را داشته باشید.

توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 30.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


تذکر: لطفا قبل از ثبت نام این دوره به نکات ذکر شده در قسمت قوانین و مقررات سایت توجه فرمایید تا شرایط حضور در دوره را داشته باشید.

توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماهشهريه دوره و آزمون با تخفیف ویژه : 18.000 تومان


ویژه ثبت نام مهارت های هفتگانه  ICDL  :دوره مهارت های هفتگانه ICDL مخصوص جدیدالاستخدام های ارگان ها و ادارات و شرکت ها شامل نیرو های مدارس غیر دولتی ، دانشجو معلمان ، مهارت آموزان ماده 28 و نیروهای حق التدریس می باشد و فقط برای این افراد گواهینامه صادر می شود .دوره مهارت های هفتگانه ICDL به صورت دانش افزایی محسوب  می گردد .


تذکر: لطفا قبل از ثبت نام این دوره به نکات ذکر شده در قسمت قوانین و مقررات سایت توجه فرمایید تا شرایط حضور در دوره را داشته باشید.

توجه: برای سهولت در پرداخت از درگاه الکترونیکی ، از نسخه بروز شده مرورگر Mozilla استفاده نمایید .

زمان ثبت نام و آزمون : تا پایان ماه

زمان دریافت گواهینامه : تا پایان ماه