مجوزها

شركت رها پارس داراي گواهي رتبه بندي و احراز صلاحيت از دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور و مجوز برگزاری آموزش مجازی جهت كاركنان دولت  از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورمی باشد
Last modified: Saturday, 21 Bahman 1396, 4:51 PM