آزمون آزمايشی

در صورت تمایل می توانید پیش از آزمون اصلی ، دو بار در آزمون آزمایشی این درس به صورت رایگان شرکت نمایید.

لازم به ذکر است نمره اخذ شده ، تاثیری در نمره نهایی آزمون اصلی این درس ندارد.